Oficiální pravidla freestyle bruslení pro rok 2010

Tato pravidla slouží soutěžícím a je v jejich zájmu si je nastudovat pro nejlepší výsledky v soutěži. Závodník se vystavuje nebezpečí diskvalifikace ze závodu, jestliže nesplňuje níže uvedené podmínky závodu.


Bezpečnost

Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí, což stvrzuje svým podpisem na přihlášce k závodu, doporučujeme zdravotní prohlídku. Ochranné pomůcky jsou dobrovolné vzhledem k zvoleným disciplínám. Povinnou výbavou jsou brusle a hudba pro freestyle slalom.


Identifikace

Účastník závodu musí mít umístěné viditelně startovní číslo. Pro lepší rozpoznání závodníků a organizátorů jim budou distribuovány visačky nebo náramky. Organizátoři budou mít jiný typ triček, aby byli rozpoznáni. Pořizování fotografií či videí je v průběhu soutěže povoleno, chce-li fotograf či kameraman vstoupit během soutěže do závodního pole, musí požádat organizátory o povolení.


Informační tabule

Hlavní informační tabule bude umístěna na dostupném místě pro zúčastněné, kde budou zobrazeny informace o závodě (registrační list, harmonogram, výsledky).


Startovní pořadí

Startovní pořadí závodníků bude různé dle disciplíny. Registrační list, včetně startovního pořadí, startovního čísla, jména a národnosti, bude zveřejněn na hlavní informační tabuli.


Hodnocení (porota)

V rámci soutěže rozhodují rozhodčí pro freestyle a speed slalom. Tým rozhodčích včetně hlavního rozhodčího (porota) je 4členný. Hlavní rozhodčí vede celý tým a přijímá reklamace. Speed slalom je hodnocen 4 rozhodčími a je měřen elektronickou časomírou.


Překážky

Překážky v závodním prostoru budou tvořit slalomové kelímky z plastu o rozměrech 8x10 cm. Jestliže budou tyto díky nepříznivým větrnostným podmínkám posouvány, kelímky budou zdvojeny.


Zvedači kelímků

Zvedač kelímků má za úlohu zvedat kelímky po každé dokončené jízdě závodníka, jakmile dostane povolení od rozhodčího pro kritérium penalizace.


Vyhlášení výsledků / ocenění

Organizátor na konci závodu zveřejní výsledky, v rámci dosažených časů, celkových dosažených bodů. Nejlepší tři soutěžící jsou ohodnoceni a přizváni na pódium v pořadí: třetí, druhý, první. Ceny budou uděleny pouze třem nejlepším jezdcům v každé kategorii dle získaných bodů. Po obdržení cen jsou zveřejněny výsledky všech závodníků na informační tabuli zvlášť pro každou disciplínu.


Reklamace

Stížnost může být podána od trenéra v rámci národního týmu nebo reprezentanta klubu, nebo samotným jezdcem, jestliže vystupuje sám za sebe. Stížnosti podané od jiných osob, než je uvedeno v předchozí větě, nebudou akceptovány. Každá reklamace musí být formulována nejpozději do 15 minut po vyhlášení výsledků. Může být podána pro začátek ústně, ale pak musí být sepsána písemně s podpisem v čase 15 minut od vyhlášení výsledků. Pro uplatnění reklamace musí být složena částka v hodnotě 4x registračního poplatku dané disciplíny a předána hlavnímu rozhodčímu. Po obdržení stížnosti hlavnímu rozhodčímu se sejde výbor rozhodčích a podá oficiální odpověď. Jestliže rozhodčí rozhodnou, že byla stížnost podána oprávněně (ten, kdo ji podal, byl v právu), bude mu částka vrácena a sjednána náprava, v opačném případě složená částka propadá organizaci.

Pravidla freestyle slalomu


Bruslař má za úkol jezdit kolem třech různě rozmístěných řad kelímků a ve stanoveném čase představit porotě svou choreografii za doprovodu hudby.


Závodní plocha:

Na závodní ploše je umístěno 54 plastových kelímků rozdělených do tří řad. Tréninková plocha má stejné náležitosti jako plocha závodní.


Každá řada má jinou vzdálenost mezi kelímky a počet kelímků:
  1. V první řadě je vzdálenost mezi kelímky rovna 50 cm = 20 kelímků.
  2. V druhé řadě je vzdálenost mezi kelímky 80 cm = 20 kelímků.
  3. V třetí řadě je vzdálenost mezi kelímky 120 cm = 14 kelímků.
Závodní plocha pro freestyle slalom.

Každý soutěžící má 90 sekund na to, aby projel všechny tři rady kelímků a ukázal porotě svou choreografii, kterou si připravil spolu s muzikou. Svojí hudbu je povinen odevzdat DJ před svým vystoupením. Choreografii nebo oblečení se meze nekladou.


Čas závodníka se počítá od prvního projetého kelímku. Kvalifikovaní závodníci odjezdí svou jízdu 2krát. Každá jízda je hodnocena zvlášť. Avšak pouze finální jízda rozhodne o výsledném hodnocení. Výsledná známka se skládá ze součtu 5 hodnocených kritérií. Každé kritérium hodnotí jiný druh aspektu předvedené jízdy. Tyto známky jsou nezávislé na sobě. Lepší dosažená známka každého jezdce postupuje do výsledkové listiny závodu, na základě které jsou jezdci klasifikování od nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu počtu bodů.


Další pokus:

Nastane-li situace, že se v rámci jízdy závodníka dostane do soutěžního pole cizí těleso nebo bude-li soutěžní pole ovlivněno nepříznivými přírodními vlivy (silný vítr apod.), má závodník právo zastavit a vyžádat si novou jízdu. Přestane-li z technických důvodů hrát hudba, závodník má právo zastavit a vyžádat si novou jízdu. Závodník si může vyžádat přerušení jízdy pouze tehdy, když zvedne ruku a přestane jezdit. V případě, že závodník opakuje svou jízdu, celá jízda musí být zopakována, rozhodčí pak ale hodnotí pouze tu část, která nebyla odježděna. Když závodník přestane jezdit z vlastní chyby, jízda mu nebude znovu povolena.


A) První kolo

Všichni závodníci absolvují 1. kolo/jízdu. První jízda trvá 90 sekund za doprovodu hudby vybrané závodníkem, který je hodnocen rozhodčími dle 5 kritérií. Po prvním kole se vybere 10 nejlepších mužů a 8 nejlepších žen, kteří jsou kvalifikováni pro 2. kolo/jízdu (finále).


B) Druhé kolo

Kvalifikovaní závodníci z prvního kola (10 mužů a 8 žen) postupuje do druhého kola. Po finální jízdě nebudou výsledky zveřejněny hned, ale po min. 30 minutách od skončení závodu.


Soutěž hodnotí 4 rozhodčí (každý 1 kritérium + 1 společné).
Hodnotí se 5 kritérií:
1.Technika
2.Držení těla
3.Hudba
4.Penalizace
5.Představení/Show

Kritéria:

1. Technika

Jednotlivé triky jsou bodově ohodnoceny dle obtížnosti: síla, rovnováha, ohebnost, stížení orientace vůči okolí. Triky jsou hodnoceny na bázi 4 kelímků nebo 2 otoček. Když je trik proveden mimo kelímky, počítá se 50% hodnota známky. V případě, že je určitý trik v rámci jízdy proveden vícekrát (nenavazuje = ne po sobě), je jeho první provedení ohodnoceno plnou hodnotou známky, druhé provedení 50% hodnotou známky, třetí a další provedení pak 0% hodnotou známky (nepočítá se). V případě, že je určitý trik v rámci jízdy proveden vícekrát, hned za sebou (navazuje = „double"), je jeho výsledná známka rovna součtu hodnocení za každé dílčí provedení triku dle vzorce: 1. provedení za 100 % hodnoty známky + 2. provedení za 50 % hodnoty známky + 3. a další provedení za 0 % hodnoty známky. Technické tranzice jsou přechody mezi jednotlivými triky a jsou hodnoceny dle jejich obtížnosti: síla, rovnováha, ohebnost, stížení orientace vůči okolí, změna rytmu. V případě, že je tranzice provedena mimo kelímky, bude ohodnocena 50% hodnotou známky. V případě, že je tranzice v rámci jízdy provedena vícekrát, je první provedení ohodnoceno 100% hodnotou známky, druhé provedení 50% hodnotou známky, třetí a další provedení pak 0% hodnotou známky (nepočítá se).


Rychlost:

Rychlost slalomu je průměrná rychlost jízdy jezdce v slalomu.


Bonus:

Za bonus se počítá speciální trik, který není slalomový trik a může být proveden i mimo kelímky. Je-li bonus proveden mimo kelímky, hodnotí se 50% hodnotou známky.


2. Držení těla

Je kritérium, v němž se hodnotí lehkost, ladnost provedení, rovnováha těla a skutečné provedení triků a tranzicí. Nebere se ohled na obtížnost nebo technické ohodnocení triků. Známka je vyhodnocena na základě průměru z celkové jízdy.


3. Penalizace

Penalizace kelímku (kužele)

Je negativní známka, která poníží součet celkové známky.
Během své jízdy musí soutěžící projet kolem každého kelímku (celkem 54 kelímků), za každý neprojetý kelímek je započítána penalizace -0,5 bodu.
Každý převrhnutý kelímek nebo kelímek, který je posunutý celou plochou své základy mimo obrys nakreslený na zemi (obrys základny kelímku) a zároveň se základna kelímku obrysu nedotýká, se počítá jako penalizace v hodnotě -0,5 bodu. Jestliže jeden kelímek převrhne jiný či posune mimo obrys základny kelímku druhý takto převrhnutý nebo posunutý kelímek, není tento případ považován za penalizaci.


Penalizace pádů

Jestliže soutěžící během své jízdy upadne, dostane penalizaci dle vážnosti pádu. Pády jsou penalizovány v rozmezí 0 až -5 bodů.


Časová penalizace

Rozhodčí přestanou jízdu soutěžícího hodnotit po čase 90 sekund od projetí 1. kelímku. Časová penalizace nastává v případě, že jezdec nedodržel správný časový limit 90 sekund své jízdy. Jestliže jezdec přestane jezdit před 80. sekundou od projetí 1. kelímku, bude penalizován -5 body, jestliže bude svou jízdu pokračovat a přesáhne čas 100 sekund od projetí 1. kelímku, bude rovněž penalizován -5 body. V případě, že jezdec stále pokračuje ve své jízdě (i po 100 sekundách), bude vyzván o ukončení své jízdy (např. hlasem moderátora nebo zvukovým signálem).


Penalizace variací povinných triků:

V rámci penalizace jsou hodnoceny i povinné triky. Povinné triky jsou triky zařazené do 5 seskupení příbuzných triků (tzv. „rodinky“) a musí splňovat pravidla provedení tak, aby nebyly penalizovány. V zásadě musí být alespoň 1 trik z každé skupinky proveden na minimálně 4 kelímkách nebo 2 otočkách.


  • Triky na 1 kolečku: musí být provedeny na více jak 4 kelímcích nebo 2 otočkách na jedné noze, 2 kolečka jsou povoleny pouze pro trekové brusle.
  • Skákající triky: musí být provedeny přes 4 kelímky (3 skoky) na jedné noze.
  • Triky vsedě: musí být provedeny na jedné noze s boky pod úrovní nebo minimálně na úrovni kolena jezdící nohy.
  • Triky v otočce: musí být provedeny na 1 nebo 2 kolečkách, 1 nebo 2 bruslích, kdy se otočka skládá z 2 rotací (720°) kolem kelímků nebo křížem na řadu.
  • Triky v pozici Eagle/reverse eagle: jsou triky provedené na 4 kelímcích, kde jedna noha je v chodu vpřed a druhá v chodu vzad.

Za každé neprovedené seskupení triků („rodinku“) z 5 možných dostane jezdec penalizaci 1 bod. Za nesplnění ani jednoho seskupení tedy obdrží penalizaci -5 bodů.


4. Hudba

Hudební doprovod k jízdě si volí jezdec sám. V rámci tohoto kritéria je hodnoceno sladění jízdy s hudbou, rytmem a speciálními efekty do hudby v průběhu celé jízdy.


5. Představení / show

Představení / show je kritérium velice subjektivní, proto je hodnoceno všemi rozhodčími a výsledná známka se počítá jako průměr ze všech hodnocení. V tomto kritériu se hodnotí celkový dojem jízdy, a jak velké představení jezdec předvedl.


Doplnění: (aktualizováno 23. 8. 2010)

1. Technika

V rámci techniky se počítá pouze 8 nejlépe bodově ohodnocených triků nebo tranzic (dle tabulky „Matrix“ - bodové ohodnocení jednotlivých triků) z 12 nahlášených před soutěží samotným jezdcem. Do technického kritéria se dále započítává rychlost (max. 5 bodů) a bonus (max. 3 body). Bonusy jsou prvky, které nejsou považovány za slalomové triky, můžou to být např. prvky tance, akrobatické prvky, skluzy (slides), věnování rozhodčím, publiku, atd. Zhlédněte tabulku bonusů - Matrix.


2. Hudba

Kritérium hudby je rozděleno na rytmus a melodii. Maximální bodové ohodnocení je 20 bodů (10 bodů za každé).


3. Držení těla

Toto kritérium je hodnoceno obdobně jako kritérium hudby. Je rozděleno na rovnováhu a ladnost. Maximální bodové ohodnocení je 20 bodů (10 bodů za každé).


4. Penalizace

Penalizací se rozumí minusové body soutěžícího. Za každý shozený, posunutý či neprojetý kelímek se počítá -0,5 bodu. Pády jsou hodnoceny dle váhy v měřítku mezi 0 – 5 body. Neprovedené seskupení triků („rodinka“) je penalizováno -1 bodem za každé seskupení („rodinku“). Zhlédněte tabulku pádů - Matrix.

Pravidla speed slalomu


Závodní plocha

Organizace soutěže pozůstává ze dvou stejných rad, kde v každém z nich je 20 kelímků o vzdálenosti 80 cm mezi každým kelímkem. Tyto dvě řady musí být postaveny paralelně. Soutěží vždy dva bruslaři, každý z nich na jedné řadě a začínají ve stejný čas.

Závodní plocha pro speed slalom.

Časová kvalifikace

Každý závodník má dvě jízdy časové kvalifikace jednu po druhé. Závodníci jezdí vždy po dvou paralelně vedle sebe. V případě že se ocitne jeden jezdec sám (na konci seznamu), rozhodčí z pole poslouží jako jeho spolujezdec.


Jezdci jsou vyzváni rozhodčími aby se dostavili na startovní čáru. Rozhodčí jim oznámi, která řada slalomu jim přísluší. Rozhodčí řekne „POZOR“. Jezdci se připraví a přestanou se hýbat do 5 sekund. Nemůžou vystartovat nebo překročit startovní čáru ze žádneho důvodu nebo bez vyzvání. Když oba jezdci jsou v pozici kdy se nehýbou, rozhodčí spustí start s elektronickým signálem a čas běží od této chvíle.


Ten nejlepší čas bude použit pro seřazení jezdců pro časovou kvalifikaci. Od nejkratšího času po nejdelší. V případě, že dva jezdci dosáhnou stejného času v časové kvalifikaci, budou seřazeni na základě druhého pokusu.


Když se stane, že do dráhy nečakaně vstoupí cizí těleso, závodník má právo zastavit a vyžádat si začít odznovu. Nebo nastane-li situace, při které dojde k posunutí kelímků, závodník má právo zastavit a vyžádat si začít odznovu.


Penalizace/diskvalifikace závodníka

Neplatný start nastane v případě, že jeden z jezdců vystartuje před spuštěním signálu nebo se nepřipraví během 5 sekund. Jízda je zrušena a musí se začít odznova. Co se týče časové kvalifikace, druhý závodník pokračuje v jízdě nebo si může vybrat začít znovu. Po dvou neplatných startech je jezdec diskvalifikován a započte se mu sto sekund do časové kvalifikace.


Jezdec musí objet všechny kelímky pouze jedním trikem. Příklad: při jízde po jedné noze vpřed, jezdec musí být na jedné noze při jízde kolem prvního kelímku i při jízde kolem posledního kelímku. Dvě nohy na zemi při prvním kelímku by znamenali penalizaci. Když se jezdec neudrží na jedné noze počas slalomování a položí druhou nohu na zem i po dobu 0,02 sekundy, je diskvalifikován.


Všechny kelímky (20 ks) musí být projeté od prvního po poslední. Když jezdec nepřejede mezi kelímkama ale pouze vedle nich, počítá se to jako penalizace. Když jezdec nepřetne koncovou čáru nebo změní trik, jeho čas bude roven 100 sekund.


Penalizace kelímku

V rychlostním slalomu („speed slalom“) je každý zhozený nebo opominutý kelímek roven 0,2 sekundy. Za penalitu kelímku se považuje kelímek, který je celou plochou mimo kruh nakreslený na zemi nebo když je kelímek poražený. Když jezdec shodí kelímek, je to penalizace. Ale když jeden kelímek shodí jiný, tohle není penalizováno.


KO (knock out) systém

V KO systému jsou vybráni vždy 2 nejlepší jezdci z časové kvalifikace. Jezdci jsou seřazeni podle KO systému, tak aby ten nejlepší jezdec utkal s jeho největším rivalem (podle časové kvalifikace) na konec.


Jezdci jsou vyvoláni rozhodčími aby se dostavili na starovní čáru. Rozhodčí řekne „POZOR“. Jezdci se připraví a přestanou se hýbat do 5 sekund. Nemůžou vystartovat nebo překročit startovní čáru ze žádneho důvodu nebo bez vyzvání. Když oba jezdci jsou v pozici kdy se nehýbou, rozhodčí spustí start s elektronickým signálem a čas běží od této chvíle. Neplatný start nastane v případě, že jeden z jezdců vystartuje před spuštěním signálu nebo se nepřipraví během 5 sekund. Jízda je zrušena a musí se začít odznova. Po dvou neplatných startech je jezdec diskvalifikován a strácí svou jízdu KO.


V KO systému se utkají vždy dva jezdci. Jezdec který vyhrá obě jízdy vyhrává a eliminuje svého oponenta. Výherce finále je první a ten co prohrál druhý. Ten co prohrál ½ finále soutěží v „consolation“ finále (finále poražených) pro rozhodnutí třetího a čtvrtého místa. Ti co prohráli ¼ finále jsou na pátem, šestém, sedmém a osmém místě, na základě jejich časové kvalifikace. A pak následují ti, co prohráli 1/8 finále. Jezdci, kteří nezávodili v KO systému, jsou seřazeni podle jejich časové kvalifikace.


Text pravidel a jejich části je možno volně šířit s uvedením autora (Mgr. Lenká Buchcárová) nekomerčně a v nezměněné podobě.

Děkujeme našim partnerům, sponzorům a donátorům...