Oficiální pravidla freestyle bruslení pro rok 2015

1. Obecná pravidla soutěže ve freestyle bruslení
2. Pravidla freestyle slalomu
    |- Plocha - freestyle slalom | Matrix - triky | Matrix - Bonusy | Matrix - PádyTabulka pro nahlášení triků
3. Pravidla speed slalomu (Plocha - speed slalom)
4. Pravidla free jumpu

1. Obecná pravidla soutěže ve freestyle bruslení

Tato pravidla slouží soutěžícím a je v jejich zájmu si je nastudovat pro nejlepší výsledky v soutěži. Závodník se vystavuje nebezpečí diskvalifikace ze závodu, jestliže nesplňuje níže uvedené podmínky závodu.

1.1. Bezpečnost

Každý závodník se účastní soutěže na vlastní nebezpečí, což stvrzuje na přihlášce do soutěže, doporučujeme zdravotní prohlídku. Chrániče včetně helmy jsou dobrovolné vzhledem ke zvoleným disciplínám (pro skákací disciplíny jsou chrániče povinné).

1.2. Identifikace

Organizátoři a rozhodčí jsou oblečeni do jednotného pořadatelského oděvu, aby byli rozpoznáni. Pořizování fotografií či videí je v průběhu soutěže povoleno, chce-li fotograf či kameraman vstoupit během soutěže do závodního pole, musí požádat organizátory o povolení. (Více informací pro média budou zveřejněna na tiskové konferenci soutěže.)

1.3. Informační tabule

Hlavní informační tabule bude umístěna na dostupném místě pro zúčastněné, kde budou zobrazeny informace o závodě (registrační list, harmonogram, výsledky).

1.4. Startovní pořadí

Startovní pořadí závodníků bude různé dle disciplíny. Registrační list, včetně startovního pořadí, startovního čísla, jména a národnosti, bude zveřejněn na hlavní informační tabuli. Startovní pořadí závodníků určuje tým rozhodčích.

1.5. Hodnocení

V rámci soutěže rozhodují rozhodčí pro freestyle a speed slalom. Tým rozhodčích včetně hlavního rozhodčího (porota) je čtyřčlenný. Hlavní rozhodčí vede celý tým a přijímá protesty. Speed slalom je hodnocen čtyřmi rozhodčími a je měřen elektronickou časomírou. Není-li elektronická časomíra k dispozici, je speed slalom hodnocen dle pravidel bez časomíry (viz bod 3.7.).

1.6. Překážky

Překážky v závodním prostoru budou tvořit slalomové kelímky z plastu o rozměrech 8x10 cm. Jestliže budou tyto díky nepříznivým věrnostním podmínkám posouvány, kelímky budou zdvojeny.

1.7. Zvedači kelímků

Zvedač kelímků má za úkol zvedat kelímky po každé dokončené jízdě závodníka, jakmile dostane povolení od rozhodčího pro kritérium penalizace.

1.8. Vyhlášení výsledků

Organizátor na konci soutěže zveřejní výsledky disciplín (časy, body apod.). Nejlepší tři soutěžící jsou ohodnoceni a přizváni na pódium v pořadí: třetí, druhý, první. Ceny budou uděleny pouze třem nejlepším jezdcům v každé kategorii dle dosažených výsledků. Po obdržení cen jsou výsledky všech závodníků zveřejněny na informační tabuli pro každou disciplínu zvlášť.

1.9. Protest

Stížnost může být podána od trenéra v rámci národního týmu, reprezentanta klubu, nebo samotným jezdcem, jestliže vystupuje sám za sebe. Stížnosti podané od jiných osob, než je uvedeno v předchozí větě, nebudou akceptovány. Každý protest musí být formulován nejpozději do 15 minut po vyhlášení výsledků. Může být podán pro začátek ústně, ale pak musí být sepsán písemně s podpisem v čase 15 minut od vyhlášení výsledků. Pro uplatnění protestu musí být složena částka v hodnotě 4x registračního poplatku dané disciplíny a předána hlavnímu rozhodčímu. Po obdržení stížnosti hlavnímu rozhodčímu se sejde výbor rozhodčích a podá oficiální odpověď. Jestliže rozhodčí rozhodnou, že byla stížnost podána oprávněně (ten, kdo ji podal, byl v právu), bude mu částka vrácena a sjednána náprava, v opačném případě složená částka propadá organizaci pořádající soutěž.

2. Pravidla freestyle slalomu

Bruslař má za úkol jezdit kolem tří řad kelímků rozestavěných v závodním poli a ve stanoveném čase představit porotě svou choreografii za doprovodu hudby. Každý soutěžící má 90 sekund na to, aby projel všechny tři řady kelímků a ukázal porotě svou choreografii, kterou si připravil na soutěžní skladbu. Čas závodníka se počítá od prvního projetého kelímku. Svou soutěžní skladbu je soutěžící povinen odevzdat zvukaři nejpozději při registraci. Choreografii nebo oblečení se meze nekladou.

2.1. Závodní plocha

Na závodní ploše je umístěno 54 plastových kelímků rozdělených do 3 řad. Tréninková plocha má stejné parametry jako plocha závodní (v závislosti na velikosti prostoru vyhrazeném pro soutěž může být tréninková plocha organizátorem nebo hlavním rozhodčím upravena).

Každá řada má jinou vzdálenost mezi kelímky a počet kelímků:
V první řadě je vzdálenost mezi kelímky rovna 50 cm = 20 kelímků.
V druhé řadě je vzdálenost mezi kelímky 80 cm = 20 kelímků.
V třetí řadě je vzdálenost mezi kelímky 120 cm = 14 kelímků.

Závodní plocha pro Freestyle slalom

2.2. Průběh jízdy

Všichni závodníci absolvují 1. kolo/kvalifikační jízdu. Jízda trvá 90 sekund za doprovodu hudby vybrané závodníkem, který je hodnocen porotou rozhodčích dle 5 kritérií. Každé kritérium nezávisle na sobě hodnotí bodovou stupnicí jiný druh aspektu předvedené jízdy (technika, držení těla, hudba, penalizace, představení). Výsledná známka je rovna součtu bodů hodnocených kritérií. Po prvním kole se vybere 8 nejlepších mužů a 5 nejlepších žen, kteří jsou kvalifikováni pro 2. kolo/finální jízdu. Tito kvalifikovaní závodníci jedou ve 2. kole (finále) jízdu podruhé. Finální jízda rozhodne o výsledném pořadí finalistů. Po finální jízdě budou výsledky zveřejněny min. po 30 minutách od skončení závodu.

2.3. Náhradní pokus

Nastane-li situace, že se v rámci jízdy závodníka dostane do soutěžního pole cizí těleso nebo bude-li soutěžní pole ovlivněno nepříznivými přírodními vlivy (silný vítr apod.), má závodník právo zastavit a vyžádat si novou jízdu. Přestane-li z technických důvodů hrát hudba, závodník má právo zastavit a vyžádat si novou jízdu. Závodník si může vyžádat přerušení jízdy pouze tehdy, když zvedne ruku a přestane jezdit. V případě, že závodník opakuje svou jízdu, celá jízda musí být zopakována, rozhodčí pak ale hodnotí pouze tu část, která nebyla odjezděna. Když závodník přeruší jízdu z vlastní chyby, jízda mu nebude znovu povolena.

2.4. Kritéria

Soutěž hodnotí 4 rozhodčí (každý 1 kritérium + 1 společné).

Hodnotí se 5 kritérií:
a) Technika (technic)
b) Držení těla (body control)
c) Hudba (music)
d) Penalizace (penalities)
e) Představení (show)

a) Technika

Jednotlivé triky jsou bodově ohodnoceny dle obtížnosti: síla, rovnováha, ohebnost, ztížení orientace vůči okolí. Aby jezdec prokázal schopnost daný trik provést, musí projet alespoň 4 kelímky (počítáno od kolmice k řadě kelímků) a u otoček alespoň 2 otočky (počítá se pozice bruslí od chvíle, kdy začne jezdec trik provádět).

Když je trik proveden mimo kelímky, počítá se 50% hodnota známky. V případě, že je určitý trik v rámci jízdy proveden vícekrát (nenavazuje = ne po sobě), je jeho první provedení ohodnoceno plnou hodnotou známky, druhé provedení 50% hodnotou známky, třetí a další provedení pak 0% hodnotou známky (nepočítá se). V případě, že je určitý trik v rámci jízdy proveden vícekrát, hned za sebou (navazuje = „double"), je jeho výsledná známka rovna součtu hodnocení za každé dílčí provedení triku dle vzorce: 1. provedení za 100 % hodnoty známky + 2. provedení za 50 % hodnoty známky + 3. a další provedení za 0 % hodnoty známky.

Technické tranzice jsou přechody mezi jednotlivými triky a jsou hodnoceny dle jejich obtížnosti: síla, rovnováha, ohebnost, ztížení orientace vůči okolí, změna rytmu. V případě, že je tranzice provedena mimo kelímky, bude ohodnocena 50% hodnotou známky. V případě, že je tranzice v rámci jízdy provedena vícekrát, je první provedení ohodnoceno 100% hodnotou známky, druhé provedení 50% hodnotou známky, třetí a další provedení pak 0% hodnotou známky (nepočítá se).

Každý jezdec je povinen před začátkem závodu (nebo do organizátorem stanoveného času) odevzdat  seznam triků prováděných ve své choreografii. Jezdec může být před začátkem soutěže vyzván, aby některé triky objasnil nebo předvedl. Pokud se daný trik nenachází v oficiálních tabulkách ( Matrix - technika) pro daný závod, tým rozhodčích určí jeho bodovou hodnotu vzhledem k jeho obtížnosti a podobnosti se základními triky. V seznamu triků záleží na pořadí a pokud jezdec například jako první provede 6. trik v seznamu, prvních 5 se mu již nebude bodovat ani když je provede posléze technicky správně. Triků může být napsáno maximálně 12. Do bodování se bude počítat pouze 8 nejlépe hodnocených. Rezervu 4 triků může jezdec využít například na triky, u kterých si není jistý, jestli je dokáže technicky správně zajet.

Dalšími prvky hodnocení techniky jsou rychlost a bonus. Rychlost je hodnocena vzhledem k ostatním jezdcům v soutěži, body jsou vždy kladné a jezdec může získat až 5 bodů. Bonusy jsou prvky, které nejsou považovány za slalomové triky, můžou to být např. prvky tance, akrobatické prvky, skluzy (slides), věnování rozhodčím, publiku, atd. Je-li bonus proveden mimo kelímky, hodnotí se 50% hodnotou známky.

b) Držení těla

Je kritérium, v němž se hodnotí lehkost, ladnost provedení, rovnováha těla a skutečné provedení triků a tranzicí. Nebere se ohled na obtížnost nebo technické ohodnocení triků. Známka je vyhodnocena na základě průměru z celkové jízdy.

Toto kritérium je hodnoceno obdobně jako kritérium hudby. Je rozděleno na rovnováhu a ladnost. Maximální bodové ohodnocení je 20 bodů (10 bodů za každé).

c) Penalizace

I. Penalizace kelímku (kužele):

Je negativní známka, která poníží součet celkové známky. Během své jízdy musí soutěžící projet kolem každého kelímku (celkem 54 kelímků), za každý neprojetý kelímek je započítána penalizace -0,5 bodu.

Každý převržený kelímek nebo kelímek, který je posunutý celou plochou své základy mimo obrys nakreslený na zemi (obrys základny kelímku) a zároveň se základna kelímku obrysu nedotýká, se počítá jako penalizace v hodnotě -0,5 bodu. Jestliže jeden kelímek převrhne jiný či posune mimo obrys základny kelímku druhý takto převržený nebo posunutý kelímek, není tento případ považován za penalizaci.

II. Penalizace pádů:

Jestliže soutěžící během své jízdy upadne, dostane penalizaci dle vážnosti pádu. Pády jsou penalizovány v rozmezí 0 až -5 bodů. Za pád se nepovažuje dotek země v rámci choreografie.

III. Časová penalizace:

Rozhodčí přestanou jízdu soutěžícího hodnotit po čase 90 sekund od projetí prvního kelímku. Časová penalizace nastává v případě, že jezdec nedodržel správný časový limit 90 sekund své jízdy. Jestliže jezdec ukončí jízdu před 80. sekundou od projetí 1. kelímku, bude penalizován -5 body, jestliže bude svou jízdu pokračovat a přesáhne čas 100 sekund od projetí 1. kelímku, bude rovněž penalizován -5 body. V případě, že jezdec stále pokračuje ve své jízdě (i po 100 sekundách), bude vyzván o ukončení své jízdy (např. hlasem moderátora nebo zvukovým signálem).

IV. Penalizace variací povinných triků:

V rámci penalizace jsou hodnoceny i povinné triky. Povinné triky jsou triky zařazené do 5 seskupení příbuzných triků a musí splňovat pravidla provedení tak, aby nebyly penalizovány. V zásadě musí být alespoň 1 trik z každé skupinky proveden na minimálně 4 kelímcích nebo 2 otočkách.

Např.:

Triky na 1 kolečku (wheeling - chicken leg, one wheel): musí být provedeny na více jak 4 kelímcích nebo ve 2 otočkách na jedné noze, 2 kolečka jsou povolena pouze pro trekové brusle.

Skákající triky (jumping – jumping X, kazachok): musí být provedeny přes 4 kelímky (3 skoky) na jedné noze.

Triky vsedě (sitting – footgun, kazachok): musí být provedeny na jedné noze s boky pod úrovní nebo minimálně na úrovni kolena jedoucí nohy.

Triky v otočce (spinning – chicken leg, two wheel spin): musí být provedeny na 1 nebo 2 kolečkách, 1 nebo 2 bruslích, kdy se otočka skládá z 2 rotací (720°) kolem kelímků nebo křížem na řadu.

Triky v pozici Eagle (reversed eagle, eagle, Z): jsou triky provedené na 4 kelímcích, kde jedna noha je v chodu vpřed a druhá v chodu vzad.

Za každé neprovedené seskupení triků („rodinku“) z 5 možných dostane jezdec penalizaci 1 bod. Za nesplnění ani jednoho seskupení tedy obdrží penalizaci -5 bodů. Některé triky se mohou počítat do více kategorií.

d) Hudba

Hudební doprovod k jízdě si volí jezdec sám. V rámci tohoto kritéria je hodnoceno zladění jízdy s hudbou, rytmem a speciálními efekty do hudby v průběhu celé jízdy. Kritérium hudby je rozděleno na rytmus a melodii. Maximální bodové ohodnocení je 20 bodů (10 bodů za každé).

e) Představení/show

Představení/show je kritérium velice subjektivní, proto je hodnoceno všemi rozhodčími a výsledná známka se počítá jako průměr ze všech hodnocení. V tomto kritériu se hodnotí celkový dojem jízdy, a jak velké představení jezdec předvedl.

3. Pravidla speed slalomu

3.1. Závodní plocha

Organizace soutěže pozůstává ze dvou stejných rad, kde v každém z nich je 20 kelímků o vzdálenosti 80 cm mezi každým kelímkem. Tyto dvě řady musí být postaveny paralelně. Soutěží vždy dva bruslaři, každý z nich na jedné řadě a začínají ve stejný čas.

Závodní plocha pro Speed slalom

3.2. Průběh jízdy

Závodníci jezdí vždy ve dvojicích, paralelně vedle sebe, každý na své dráze (řadě kelímků). V případě že se ocitne jeden jezdec sám (na konci seznamu), rozhodčí z pole může případně posloužit jako jeho spolujezdec (platí pro časovou kvalifikaci).

Jezdci se dostaví ke startovní čáře závodní dráhy, kterou jim oznámí rozhodčí. Rozhodčí řekne „SET“. Jezdci se připraví a přestanou se hýbat do 5 sekund. Jakmile jsou oba jezdci v pozici, kdy se nehýbou, rozhodčí spustí start zvukovým signálem a čas závodní jízdy běží od této chvíle. Jezdec projede svou dráhu jedním trikem, jízda končí projetím cílové čáry (tato je ve vzdálenosti 80 cm za posledním kelímkem).

Stane-li se, že do dráhy nečekaně vstoupí cizí těleso, má závodník právo zastavit a vyžádat si novou jízdu. Nastane-li situace, při které dojde k posunutí kelímků (díky nepříznivým přírodním vlivům - vítr apod.), má závodník právo zastavit a vyžádat si novou jízdu.

3.3. Časová kvalifikace

Každý závodník má pro časovou kvalifikaci dva pokusy (každý pokus na jiné dráze/řadě kelímků). Lepší čas závodníka bude použit pro seřazení jezdců v KO systému (od nejlepšího/nejkratšího času po nejhorší/nejdelší). V případě, že dva jezdci dosáhnou stejného času v časové kvalifikaci, budou seřazeni na základě jejich horšího času. V případě, že budou horší časy též stejné, pojedou tito jezdci třetí jízdu společně, tato mezi nimi určí pořadí.

3.4. KO (knock out) systém

V KO systému jsou vybráni vždy 2 jezdci z časové kvalifikace. Jezdci jsou seřazeni podle schéma KO systému tak, aby se nejlepší jezdec utkal s jeho největším rivalem (podle časové kvalifikace) na konec (tzn. první nejlepší s prvním nejhorším, druhý nejhorší s druhým nejhorším atd.). Každá dvojice závodníků jede soutěžní jízdu 2x, po první jízdě si vymění dráhy. Jezdec, který vyhraje obě jízdy, je vítězem z této dvojice a postupuje do dalšího kola turnaje, jeho oponent z turnaje vypadává. Na závěr turnaje se jede malé finále (o třetí a čtvrté místo) a velké finále (o první a druhé místo), zbytek jezdců z KO systému je seřazen podle kola, ve kterém vypadli, na sdílená místa. Jezdci, kteří nezávodili v KO systému, jsou seřazeni podle jejich časové kvalifikace.

3.5. Penalizace/diskvalifikace závodníka

Neplatný start nastane v případě, že jeden z jezdců vystartuje před spuštěním signálu nebo se nepřipraví během 5 sekund. Jízda je zrušena a musí se začít znovu. Co se týče časové kvalifikace, druhý závodník pokračuje v jízdě nebo si může vybrat začít znovu. Po dvou neplatných startech je jezdec diskvalifikován a započte se mu sto sekund do časové kvalifikace.

Jezdec musí objet všechny kelímky pouze jedním trikem. Příklad: při jízdě po jedné noze vpřed, jezdec musí být na jedné noze při jízdě kolem prvního kelímku i při jízdě kolem posledního kelímku. Dvě nohy na zemi při prvním kelímku by znamenaly penalizaci. Když se jezdec neudrží na jedné noze v průběhu jízdy a položí druhou nohu na zem po dobu alespoň 0,02 sekundy, je diskvalifikován.

Všechny kelímky (20 ks) musí být projeté od prvního po poslední. Když jezdec nepřejede mezi kelímky ale pouze vedle nich, dostává jezdec časovou penalizaci. Pokud jezdec nepřetne koncovou čáru nebo změní trik, jeho čas bude roven 100 sekund.

3.6. Penalizace kelímku

V rychlostním slalomu („speed slalom“) je každý shozený nebo opomenutý kelímek roven 0,2 sekundy. Za penalitu kelímku se považuje kelímek, který je celou plochou mimo kruh nakreslený na zemi, nebo když je kelímek poražený. Když jezdec shodí kelímek, je to penalizace. Ale když jeden kelímek shodí jiný, toto není penalizováno.

3.7. Hodnocení bez elektronické časomíry

Není-li v průběhu soutěže k dispozici funkční elektronická časomíra s automatickým vyhodnocením času jízdy závodníka, probíhá vyhodnocení závodů následujícím způsobem:

Časová kvalifikace

 • Je měřena stopkami.
 • Každému jezdci je čas měřen zvlášť.
 • Jezdec má 2 pokusy (každý na jiné dráze/řadě kelímků).
 • Všichni závodníci odjezdí nejdříve první pokus, poté druhý pokus.
 • Jezdci svou jízdu provádí jednotlivě za sebou.
 • Jezdec se dostaví ke startovní čáře závodní dráhy, kterou mu oznámí rozhodčí. Rozhodčí řekne „SET“. Jezdec se připraví a přestane se hýbat do 5 sekund. Jakmile je jezdec v pozici, kdy se nehýbe, rozhodčí odstartuje jízdu zvukovým signálem a ve stejný čas spouští stopky, čas závodní jízdy běží od této chvíle. Jezdec projede svou dráhu jedním trikem, jízda končí projetím cílové čáry (tato je ve vzdálenosti 80 cm za posledním kelímkem). V ostatním se průběh jízdy nemění.

KO systém

 • Průběh KO systému bez elektronické časomíry je principiálně stejný, jako je uvedeno v bodě 3.4
 • Neměří se čas.
 • V jízdě ve dvojici vítězí vždy ten jezdec, který projede svou dráhu/řadu kelímků rychleji a zároveň neshodí/neopomene více jak 4 kelímky.
 • Jezdec, který shodí/opomene 5 a více kelímků automaticky prohrává.
 • Shodí-li/opomenou-li oba jezdci 5 a více kelímků, jízda se opakuje (ihned).
 • Jezdci se dostaví ke startovní čáře závodní dráhy, kterou jim oznámí rozhodčí. Rozhodčí řekne „SET“. Jezdci se připraví a přestanou se hýbat do 5 sekund. Jakmile jsou oba jezdci v pozici, kdy se nehýbou, rozhodčí odstartuje jízdu zvukovým signálem. Jezdec projede svou dráhu jedním trikem, jízda končí projetím cílové čáry (tato je ve vzdálenosti 80 cm za posledním kelímkem). V ostatním se průběh jízdy nemění.

4. Pravidla free jumpu

4.1. Průběh soutěže

Soutěžící má 3 pokusy pro každou výšku. Zbývá-li v soutěži 3 a méně soutěžících, mají právo zvolit si posun laťky libovolně. Laťka se posouvá o výšku, která je nejmenší z navržených zbývajícími jezdci.

4.2. Průběh kola soutěže

Soutěžící se připraví na startovní čáře, rozhodčí vyvolá jméno soutěžícího, který je na řadě. Vyvolaný soutěžící vjede na rozjížděcí dráhu a provede pokus o přeskok nastavené výšky. Nechce-li nastavenou výšku absolvovat, dá znamením rozhodčímu (překřížením rukou nad hlavou) a čeká na další kolo, v němž je laťka pro přeskok zvýšena.

4.3. Platný/neplatný pokus

Platný pokus je skok provedený nad laťkou mezi stojany bez shození laťky ze stojanu. Neplatný pokus je shození laťky při pokusu o přeskok.

4.4. Základní výška a posun laťky

Pro juniory: 25; posun laťky o 5 cm

Pro ženy: 40 cm; posun laťky o 5 cm

Pro muže: 70 cm; posun laťky o 5 cm

4.5. Vyhodnocení

Je stanoveno na základě dosažené/skočené výšky soutěžícím.

Rovnost výkonů:

 • Lepší umístění se přizná závodníkovi, který na výšce, na níž k rovnosti výkonů došlo, měl nejméně pokusů.
 • Pokud rovnost výkonů trvá i nadále, přizná se lepší umístění závodníkovi, který měl v soutěži nejmenší počet nezdařených pokusů až po nejvyšší zdolanou výšku včetně.
 • Trvá-li rovnost výkonů i nadále a:
  • jedná-li se o první místo, mají závodníci, u nichž rovnost výkonů trvá, jeden další pokus na nejnižší výšce, na níž kterýkoliv z nich předtím ztratil právo dále v soutěži pokračovat. Nedojde-li k rozhodnutí, pak se laťka zvyšuje, pokud závodníci byli úspěšní nebo snižuje, pokud nebyli, vždy o 2 cm. Závodníci absolvují na každé výšce po jednom pokusu až do rozhodnutí. Při rozeskakování závodníci musí bezpodmínečně na každé výšce skákat.
  • jedná-li se o umístění na kterémkoliv jiném místě, bude závodníkům přiznáno stejné pořadí v soutěži.


Text pravidel a jejich části je možno volně šířit s uvedením autora (Mgr. Lenká Buchcárová) nekomerčně a v nezměněné podobě.

Děkujeme našim partnerům, sponzorům a donátorům...